De ‘Gamle støberihaller’ i Præstø

I 1844 købte hjulmand Christoffer Petersen en byggeplads (Adelgade 20, matr. 7) af byen. Denne lå på den opfyldte grund, som tidligere havde været åløb under den gamle Vesterbro. Få år senere bebyggede han pladsen med et forhus og to sidehuse i bindingsværk og et baghus i to etager, opført i kalksten og indrettet til jernstøberi. Hermed havde byen fået sin første ‘industri’.

Sønnen Jernstøber H.C. Petersen udvidede besiddelsen i 1880 ved at tilkøbe naboejendommen mod øst. Dette omfattede et grundmuret forhus i en etage, bygget 1851 af muremester M.S. Miede og året efter af ham videresolgt til bomuldsvæver Jacob Hazack. Siden er bebyggelsen fornyet overalt på den store grund. Det vestre forhus i to etager er opført 1886 af H.C. Petersen. Det med dette sammenbyggede sidehus hidrører fra 1889. Det østre i to etager er fra 1904.

Det gamle jernstøberi i kalksten blev nedbrudt og erstattet af de nuværende shedtagsbygninger i 1898. Den østlige del af dem er i syd forlænget i 1902. I 1960’ernes begyndelse opførtes det nuværende østre forhus som udstillingsbygning

Foto fra februar 2022, fotograferet Lokalarkivet

Det ‘østre sidehus’ i to etager er grundmuret med skifereternit på heltaget. I mod vest en muret hejsekvist og i tagryggen to skorstenspiber i røde tegl. Bygningens gårdside har over pudset sokkel underetage i ligeledes pudset og rødmalet mur med anden etage i røde tegl afsluttet af udkraget gesimsbånd. Imellem etagerne enkel, muret kordongesims. Taget har kraftig udhæng. I kvisten en hejsebom. Sidehusets østside har murværk i gule tegl. Alle bygningens ældre vinduer og døre har fladbuede, murede stik.

Avisartikel fra Præstø Avis om arbejdsulykke 4.oktober 1899