Gården Bakkedal i Ugledige

 Bakkedal ligger på Ugledigevej 24 i Ugledige. Den har matrikel nr. 2a. I den gamle 1688-matrikel havde den gård nr. 5.

Maleri af Bakkedal 1899

Under Prins Jørgens Gods før 1710 hed fæsteren Hans Nielsen .

I 1710 var Niels Pedersen fæster. Det er nu blevet Vordingborg Ryttergods. I 1724 havde han en dragonhest opstaldet, det fik han 4 læs hø for. Han blev i 1727 afløst af Jacob Hansen Vrang. Jacob var samtidig ladefoged på Lekkende og det var han allerede i 1720. Han kunne læse og skrive. I 1731 var han Prokurator (advokat) for Maren Rasmusdatter ved Stensby Birketing. Maren Rasmusdatter var blevet trolovet væk af sin far Rasmus Mortensen i Sønder Mern til Ole Christoffersen Askholm i Røstofte. Han var 3 gange så gammel som Maren. Det var hun bestemt ikke tilfreds med. Det var årsagen til retssagen. Der blev vist ikke noget bryllup.

Jacob Vrang mistede i 1733 sin kone Sidsel Boesdatter, og Maren der var kusine til Sidsel, blev så gift med Jacob Vrang.

Jacob døde i 1741 og Maren blev gift med Niels Christensen fra Snesere sogn. De to blev undertegnedes 3 gange tipoldeforældre. Niels Christensen overtog også gård nr. 5; men han døde i 1769. Maren fortsatte i enkestand med sønnen Rasmus som medhjælper. Den anden søn Jacob Nielsen havde nabogården Ugledige Krogård på gård nr. 4. En tredje søn Hans Jacobsen Vrang havde gård nr. 2.

Da Vordingborg Ryttergods blev solgt på auktion i 1774 blev Ugledige og dermed Bakkedal købt af Fredrik Sophus Raben. Han købte både Lekkende- og Beldringe gods.

Da Maren døde i 1780 overtog sønnen Rasmus Nielsen gård nr. 5, som nu blev matrikel nr. 2. Han overtog i 1795 svigerfaderens gård i Balle. Det blev vist Bent Nielsen og Kirsten Nielsdatter, der nu overtog Bakkedal. Han døde i 1831 og enken fortsatte med sønnerne som medhjælpere og sønnen Peter Bentsen overtog den i 1842. Da han afstår Bakkedal i 1852 fortsatte han tilsyneladende som daglejer på Bakkedal de næste 30 år.

I 1852 har Chr. Daniel Molter købt Bakkedal til arvefæste. Han var født i Karlberg Schleswig. Hans kone Margrethe Rieck var født i Mecklenburg. Han havde været hollænderiforpagter på Marielyst ved Vordingborg. Et hollænderi var en kostald måske på 100 køer med eget mejeri og sandsynligvis også osteproduktion. Fra 1845 – 52 havde han været ejer af Stagegård i Bakkebølle. Den ældste søn Johan Henrik Molter havde i 1870 købt parcellen matrikel nr. 2 b nord for Dyrlevvejen. Den yngste søn Christian Frederik Molter var karl på Bakkedal i 1870. Han var bestyrer i 1872 og havde købt den til arvefæste i 1874.

Gården Bakkedal i Ugledige, 1949

I 1911 var arvefæstet købt af Fr. Rasmussen med N. P. Andersen som bestyrer. Christian Sørensen Løppentin havde i 1912 overtaget arvefæstet. Han købte den senere til fuldt selveje. Christian Løppentin havde været forpagter på Lekkende gods, hvor han havde forpagtet hele godset. Sønnen Knud Fabricius Løppentin var med på gården fra 1921 og han overtog den efter 1930. Senere overtager J. Henriksen gården og havde ejet den et par år og drevet den med bestyrer, inden Else og Jørgen Karlshøj købte den i 1951 og de fik børnene Annelise i 1952, Hans Erik i 1953 og Henning i 1958.

Stuehuset er senere bygget om en del gange, som det fremgår af billederne. De gamle kampestensstaldbygninger styrtede sammen i 1979 af snetryk, og der blev bygget nye bygninger.

Bakkedal med nye avlsbygninger efter snestormen i 1979

Jørgen og Else Karlshøj solgte i 1995 jorden til Carsten Stoltze og bygningerne til S. Hartmuth og Peter Holstein der senere byggede en ridehal til gården. Else og Jørgen Karlshøj flyttede til Ugledigevej 13 i Ugledige.

Bakkedal blev i 2006 solgt til Stig Husted-Andersen der døde i 2008. Boet har ejet den siden

Af Vagn Boberg Nielsen

Kilde: Holger Munks Jordebogsnotater, FT og tingbøger samt ”større gårde”.